Next video will start in 30 seconds

Friday Falseta Kai Narezo Jazzy Buleria Falseta - Performance

Close Open

Friday Falseta - Buleria - Kai Narezo Falseta Thumb Thing - Performance

Bulerias Falsetas Playlist • 48s

Up Next in Bulerias Falsetas Playlist